De Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelang BMR op 9 mei wordt interessant: Suzanna Bekkema, programma manager Klimaat en Energie bij FMF (Friese Milieu Federatie) geeft een presentatie over "Stappen en kansen energietransitie" en Johan Lukkes van Tûk Wenjen (het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren) vertelt over wat zij voor de bewoners kunnen betekenen als het gaat om het verduurzamen van de eigen woning. De zaal is open om 19.00 uur en de koffie staat klaar. In de pauze trakteert BMR op een drankje en een hapje. Neem de laatste Op 'e Hichte mee voor de verslagen. De agenda staat ook hieronder:
Algemene Ledenvergadering BMR
Datum: 9 mei 2022 Tijd: 19.30 Zaal open 19.00 uur
Plaats: Middenzaal van De Gearte
Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2021
3. Financieel verslag 2021
a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming nieuwe kascommissie
4. Activiteiten 2021: zie gepubliceerd jaaroverzicht
5. Samenstelling Bestuur Dorpsbelang
a. Benoeming van nieuwe bestuursleden:
Gertjan van de Ree penningmeester
Betty Kelderhuis secretaris
Etty Visser – de Groot bestuurslid, vertegenwoordiger Mirns
Peter Bos bestuurslid
b. Aftredende bestuursleden:
Bram Boehlé penningmeester
Ruud v.d. Berg secretaris
6. Rondvraag en Wvttk
7. Sluiting en pauze
8. Spreker: Suzanna Bekkema, programma manager Klimaat en Energie bij FMF
(Friese Milieu Federatie) over "Stappen en kansen energietransitie".……….
9. Spreker: Johan Lukkes van Tûk Wenjen (het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren)
over wat zij voor de bewoners kunnen betekenen als het gaat om het verduurzamen van de eigen woning.
Nieuws