Reactie Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs op het beperken van de ophaal van grijze afvalcontainers in DFM in het kader van een nieuw Grondstoffen Beleidsplan.

                                                                                           13 December 2021 

Met een beetje extra inzet maken we van afval een grondstof

Algemene Raadsvergadering van 15 december 2021

De Fryske Marren

Agendapunt 6d

Grondstoffen Beleidsplan 2022-2025

Voorgenomen besluit onder 14B

 

Aan: Het college van B&W en de Gemeenteraad van De Fryske Marren

Van: Dorpsbelang Bakhuizen Mirns Rijs [verder als BMR]

Hierbij een reactie op het voorstel van het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 genoemd onder Agendapunt 6d van de Algemene raadsvergadering van 15 december 2021 van de gemeente De Fryske Marren.

BMR onderschrijft het beleid van de Gemeente De Fryske Marren betreffende de gezamenlijke inspanning om nog meer in te zetten op het scheiden en recyclen van huisvuil.

BMR heeft echter te aanzien van het voorstel van de Gemeente en het mogelijk te nemen besluit de nodige kanttekeningen waardoor BMR de gemeente verzoekt  het voorstel te herzien en niet voor instemming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Beter scheiden

De gemeente geeft aan dat 50% van het restafval prima gebruikt kan worden als grondstof voor recycling. Dit wijk af van de onderzoeken die landelijk uitgevoerd zijn met betrekking tot recyclebaar restafval (zie de onderzoeken die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten doen).

De gemeente geeft aan afval scheiden makkelijker te maken voor onze inwoners zodat de grijze container vooral wordt gebruikt voor restafval dat niet op een andere manier afgevoerd kan worden. BMR mist in het beleidsplan een plan om afvalscheiding voor de burgers makkelijker te maken. Hiertoe zijn voorlichtingscampagnes noodzakelijk; de grote boosdoener is de verpakkingsmethodiek van alle aangeboden producten in de winkels die in het restafval terecht komen.

BMR verzoekt de gemeente hier actie te ondernemen.

Grijze container voortaan driewekelijks legen

In het beleidsplan van de gemeente wordt aangegeven dat zij het beleid afstemmen op 60 kg restafval per inwoner. Een reductie van ruim 50% op de huidige afvalstroom.

Om de burgers meer te prikkelen om dit waar te maken stelt de gemeente voor om de grijze restafvalbak niet om de twee maar om de 3 weken te legen. Ook worden de burgers hierdoor gestimuleerd om kritisch te kijken wat zij in de grijze container te stoppen.

BMR geeft de gemeente in overweging om door andere maatregelen, voorlichting over afvalverwerking, milieubewust-maken, tips voor milieubewuster leven, betere voorlichting en stimulans de doelen te bereiken.

Onder de burgers is er geen meerderheid te vinden om de restafvalbak om de 3 weken te legen in plaats van de huidige twee weken.

Argumenten om dit voorgenomen besluit terug te draaien zijn:

 • De gemeente heeft geen duidelijk inzicht welk percentage recyclebaar afval in de restafvalbak terecht komt, en evenmin hoeveel meer er gerecycled kan worden door deze maatregelen.
 • De gemeente toont niet aan dat minder ophalen daadwerkelijk bijdraagt aan het gestelde doel. De vraag dient zich aan of dat dan wel zo is.
 • Voor bijvoorbeeld plastic is ons bij vorige discussies door de gemeente aangegeven dat dit door geavanceerde technieken vrijwel volledig uit het restafval wordt gehaald.
 • Doordat de restafvalbak later geleegd wordt zal de bewoner iets moeten doen om zijn afval kwijt te raken. Dit kan door:
  • Restafval dan maar in de groenbak. Dit geeft veel meer problemen en verhoging van kosten voor de afvalverwerking.
  • Restafval dumpen hetgeen een extra vervuiling van de leefomgeving teweeg kan brengen en het gevoel van veiligheid in het geding komt
  • Restafval verbranden geeft weer extra overlast
 • Door het slechts om de 3 weken op te halen geeft dit de volgende overlast aan de burgers:
  • Stankoverlast van de grijze bak doordat het afval daar te lang in moet blijven
  • Overlast door ongedierte
  • Overlast door sterke vervuiling van de restafvalbak
  • Overlast door zwerfafval
  • Overschot aan restafval (bak is vol, denk aan gezinnen!)
 • BMR meent dat juist in deze tijd waar een ieder aangespoorde wordt om maximaal zorg te dragen voor de hygiëne om bacterievorming en overdracht tegen te gaan. Juist nu komt de gemeente met voorstellen waar juist de vervuiling van de leefomgeving in het geding komt.

 

Milieuterreinen langer open

BMR is een kleine dorpsgemeenschap in het buiten gebied van De Fryske Marren. De verruimde openingstijden van het milieuterrein in Balk zijn onvoldoende om makkelijker van hun afval af te komen en niet alles mag daar aangeboden worden. Lemmer is vanuit BMR ver rijden (duurzaam?)

Het is niet de bedoeling dat de burgers uit BMR met hun restafval naar het milieuterrein komen en daardoor

 • Niets veranderen aan de afvalstromen en recyclebaarheid van het afval
 • Extra km maken om hun afval kwijt te raken wat ook niet echt milieuvriendelijk is
 • Extra kosten moeten maken buiten de vergoedingen van de afvalverwerking om
 • Bewoners van BMR min of meer verplichten gebruik te maken van hun eigen auto om hun afval kwijt te kunnen.
 • Juist een probleem wordt geschapen voor gebruikers van incontinentie materiaal (doorgaans en veelal kwetsbare de ouderen)

BMR concludeert dat de extra openingstijden de burger extra service verlenen echter niets te maken hebben met de problematiek van het restafval.

Geluisterd naar inwoners

BMR sluit zeker niet uit dat de gemeente uitgebreid met inwoners uit de gemeente heeft gesproken. BMR komt echter tot een geheel andere conclusie. Bijna unaniem wordt het grijze-container-beleid van de gemeente niet gewaardeerd en verzoeken burgers dit ook echt niet uit te voeren. Helaas heeft de gemeente niet over de inwoners-peiling gecommuniceerd. Maatregelen die alle inwoners raken zouden sowieso tijdig aan Dorpsbelangen/Plaatselijke Belangen moeten worden voorgelegd. BMR moest nu via de aankondiging van het Petear dit voorstel vernemen. Voor onze bliksem enquête was dus weinig tijd. Zeker niet genoeg om goed voorbereid aan het Petear deel te nemen.We hebben afwijzende bijna 100 reacties gekregen en twee (genuanceerde) positieve binnen één week!

BMR geeft tevens aan dat er een verschil is tussen het stedelijk gebied binnen de gemeente en het buitengebied waar BMR uit bestaat. Juist in dit buiten stedelijk gebied zullen bewoners die hun afval niet kwijt kunnen snel naar eigen initiatieven als afval verbranden grijpen dan naar een milieustraat te reiden. Hier zit niemand op te wachten.

Ook zal de gemeente door deze voorgenomen verarming van dienstverlening misschien gedreven door kostenreductie, juist extra aandacht moeten besteden aan de afvalstromen. Extra handhaving en hogere kosten door niet makkelijk meer afvalstromen te kunnen scheiden zijn hier het mogelijke gevolg van.

BMR verzoekt derhalve aan de gemeenteraad om het op tafel gelegde voorstel niet in stemming te brengen maar af te wijzen en terug te sturen voor een meer praktisch beleid.

 

Voorstel aan de gemeenteraad

BMR verzoekt de gemeente dit voorstel niet in de gemeenteraad te brengen maar nader te onderzoeken. Ook gelooft BMR niet dat het per 3 weken afval ophalen de oplossing is om de afvalstromen te gaan beperken en recyclebaar afval beter te scheiden.

 

Aanvullende maatregelen

BMR vindt dat de aanvullende maatregelen van dit voorstel te ver gaan en een inbreuk zijn op het leven van de burgers. De burger moet:

 • Geen papieren luiers gebruiken
 • Geen reclame materiaal meer krijgen
 • Meer gebruik maken van de kringloop
 • Met materiaal naar de milieustraat rijden

Aanbevelingen van BMR

Stel een nieuw plan op waarbij duidelijk aangetoond wordt wat de milieueffecten zijn en waarbij meer ingespeeld wordt op integrale maatregelen voor niet alleen afval, maar ook voor andere duurzaamheid-aspecten..

Tref stimulerende maatregelen. Een systeem van beloning zal beter werken. Bijvoorbeeld een financiële vergoeding voor niet aangeboden bakken.

Afval in welke vorm dan ook moet zo spoedig mogelijk weggehaald worden bij de  burgers om overlast te voorkomen, vervuiling te voorkomen en het recyclen van producten te vereenvoudigen.

In de winter kan het GFT afval minder vaak worden opgehaald.

Niet tot slot maar juist als 1e punt zou de gemeente aan de slag moeten gaan met campagnes en communicatie. Via onze afvalapp en website, Nederland Schoon, Ho! Net yn’e kliko en andere campagnes willen we inwoners een handje helpen om beter te scheiden.
Betere voorlichting voor inwoners wat in welke bak moet, gepaard met milieu-voorlichting zou veel beter zijn.

 

Nieuws