Aan de gemeenteraad van De Fryske Marren

Verstuurd per mail.                                                                              Bakhuizen 21 november 2018

 

 

Geachte raadsleden.

De vereniging van Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs is tegen de industriële zandwinning zoals voorgenomen voor de kust van Oudemirdum en Mirns.

Dit standpunt is gevormd om de volgende redenen.

  1. De zandwinning doet een inbreuk op het landschap en de natuur van Gaasterland en heeft negatieve effecten op de biodiversiteit die toch al onder druk staat. Daarnaast ligt de locatie midden in een rood natura 2000 gebied en is in het geniep verplaatst.
  2. In de MER is onvoldoende beoordeeld de overlast voor de omgeving. De invloed van licht en geluid op mens en dier zijn gebagatelliseerd. Het risico op afnemend toerisme en ontvolking is niet onderzocht. Planschade claims kunnen het gevolg zijn. Verder is de ADC toets niet verricht die wel is voorgeschreven. (zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/toestemming-2/ )
  3. Deze stap tot zandwinning staat niet op zich zelf. Kennelijk ziet men bij de landelijke overheid het IJsselmeer meer als een gewin-gebied dan als een natuurgebied. Door de salami tactiek toe te passen krijgt de industrialisatie van het IJsselmeer steeds meer vorm.
  4. Ons inziens past dit plan totaal niet in het concept omgevingsvisie die thans voor ligt. Van de raad en het college van B&W mag worden verwacht dat deze trouw blijven aan de eigen visie. Een integere overheid is het fundament van onze democratie.

De afgelopen periode heeft DB BMR veel mensen gesproken, inwoners van Gaasterland en daarvan is een meerderheid tegen deze zandwinning die een generatie (30 jaar) kan duren. Inwoners die in eerste instantie voorstander van de zandwinning waren, veranderden van mening na het horen van de tegenargumenten.

Dorpsbelang BMR roept u dan ook op uw verantwoordelijkheid te nemen en dit onzalige plan te stoppen. Laat u ook overtuigen van grote bezwaren die onder de inwoners Bakhuizen, Mirns en Rijs leven.

Er is voor u maar één juiste keuze, deze zandwinning stoppen.

Hoogachtend

Namens het bestuur van Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs.

W.G.

A.J.A. Blomsma, voorzitter

A. Boehlé, penningmeester

R. van den Berg, secretaris

A. van der Zee, bestuurslid

Nieuws