INLEIDING

De Vereniging van Dorpsbelangen voor Bakhuizen, Mirns en Rijs (kortweg BMR) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. BMR houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  In deze verklaring geven we helder en transparant aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kern van ons privacy beleid:

 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt is tot uitsluitend die gegevens, die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de doelstellingen van BMR. Deze vind je in onze statuten en in de samenvatting hieronder
 • Leden onderschrijven deze privacyverklaring. Aanmelding als lid houdt in dat dit privacy reglement wordt onderschreven.
 • Leden worden geacht bij deelname aan welke BMR activiteit dan ook conform deze verklaring te handelen
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Je rechten omtrent je persoonsgegevens worden gerespecteerd

Indien u na het doornemen van deze verklaring vragen heeft neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website www.bakhuizen.nl of een bericht via Facebook https://www.facebook.com/paginaBMR/

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende activiteiten van BMR:

 • Participatie in activiteiten van BMR, De Gearte, Dorpshulp en evenementen en projecten onder auspiciën van BMR, bijvoorbeeld Algemene Ledenvergadering, bijeenkomsten van Better Bakhuzen,
 • Het versturen van Op ‘e Hichte, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Werven van vrijwilligers en bestuursleden
 • Incasso van de contributie en ledenadministratie

Ten behoeve van het lidmaatschap van BMR zullen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, Adres en Woonplaats
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Banknummer (IBAN)

VERSTREKKING AAN DERDEN

Je gegevens kunnen wij uitsluitend aan andere partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van genoemde doelstellingen en met uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid/leden of indien de wet ons daartoe verplicht

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden voor commerciële doelen.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

BMR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BMR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een wachtwoordbeleid op al onze gegevens
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Voor incasso wordt het systeem van de bank gebruikt

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Bij verwijdering wordt het lidmaatschap beëindigd per ultimo van het kalenderjaar.  Ook heb je het recht om je gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij. Je kunt ons ook verzoeken om je gegevens nooit meer te gebruiken, het vergetelheidrecht. Wij kunnen legitimatie vragen, voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij direct contact met Dorpsbelang BMR op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Nieuws