Schandalig, putdeksel door raam !

Ôfrûne sneon to nacht is der om kertier oer fjouweren by Ali en Arezuu yn ’e Sint Odulphusstrjitte in putdeksel troch it rút smiten. Se skrokken harren naar, se binne bang (de mem), poerrazend (de heit) en yn de war (de bern). Wy, as Bakhústers, skamje ús dea foar dit gebeuren. We wolle hjir net bijhearre. De feriening fan doarpsbelangen BMR beloofd € 250, = foar de tip dy’t ta oanhâlding fan de dieder(s) fan dizze rotstreek liedt. Dus as jimme wat sjoen of heart hawwe: lit it witte oan plysje of doarpsbelang of meldmisdaadanoniem.nl (0800-7000)
It soe natuerlik it moaiste wêze as de dieder himsels oanjowt en syn ekskuses oanbiedt: nachts stoer, oerdeis ek stoer.

Afgelopen zaterdagnacht is om kwart over vier bij Ali en Arezuu in de Sint Odulphusstraat een putdeksel door het raam gegooid. Ze schrokken zich naar. Ze zijn bang (de moeder), razend (de vader) en in de war (de kinderen). Wij, als Bakhuisters, schamen ons dood voor dit gebeuren. We willen hier niet bij horen. De vereniging van dorpsbelangen BMR looft € 250, = uit voor de tip die tot aanhouding van de dader(s) van deze rotstreek leidt. Dus als u wat gezien of gehoord heeft: laat het weten aan de politie, aan dorpsbelang of meldmisdaadanoniem.nl (0800-7000)
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de dader zichzelf meldt en zijn excuses aanbiedt: ’s nachts stoer, overdag ook stoer.

Tryntsje en anderen

Facebook:  niet liken, maar delen !

Nieuws