Dagboek van Anne Reins Folmer

geboren 13-07-1857 M&B  -  overleden 20-11-1936 M&B. 

*Het dagboek en de foto van Anne Reins Folmer komen uit het archief van kleinzoon Herman Melchers

 

toegangskaartjes verkoper in het Rijsterbos

1873

Januarij

1). R.C. bevolking van Mirns 106 Bevolking van de kom van Mirns.
Catholieken  manl. 18 vrl. 14 zamen 32.
Protestanten manl. 15 vrl. 15 zamen 30.
9). Dood van Napoleon III ex keizer van Frankrijk te Chislehurst in Engeland. 
12). Gehuwd Lolke P. Bekema van Workum en Trijntje G. de Boer van Molkwerum. 
24). Dit wintersaisoen de eerste vorst.
24). Gehuwd Able H. Bakker van Mirns en Bakhuzen en Ybeltje Titte de Wolf van Workum.
27). Vleeschoproer te Sneek. 

Februarij

5). Aanbesteding der nieuwe school te Bakhuzen voor fl. 4.100,=.
9). Gehuwd Johannes J. Robijn van Workum en Durkje H. v.d. Wal van Bakhuzen.
14). De 24e  jan. tot op heden vorstig.
14). Amadeus doet afstand van de Spaansche troon.
26). Overleden Pieter Martens de Boer op de leeftijd van 87 jaar gehuwd met Sytske Hylkes Haarsma.


Maart

1). Het getal Communicanten in de parochie van den H. Odulphus te Bakhuzen beliep in de onderscheiden dorpen als volgt.

Mirns 44
Bakhuzen 226
Hemelum 53
Oudega  24
Koudum  53 
Molkwerum 
Warns  17 
Scharl  37 
Stavoren 
Zamen 593 

 

Het getal Boeren of Landbouwers beliep 30 
Het getal Catholieken in Friesland 24.865 

2). Overleden Titte H. de Vries te Knijpe in den ouderdom van 107 jaren 11 maanden en 27 dagen.
6). Twee prachtige lampen aangebragt in de kerk te Bakhuzen.   

Gedurende deze maande veel droogte en hooge wind.

April

10). Geboren Fettje J. Folmer te Mirns.
11). Overleden Hetske J. Terpstra te Bakhuzen.
13). Overleden Doutje S. van de Kamp te Bakhuzen.
19). Overleden Gooits E. Rypkema te Mirns.

Heevige nagtvorsten doen veel schade vooral in de wijnbergen van Frankrijk.

Mei

1). Frans Jozef van Oostenrijk opent de wereld tentoonstelling te Wenen.
9). Geboren Jan H. Sikkes te Mirns.
4). Gehuwd Auke R Jongstra van Balk en Feikje J. Tadema van Mirns.
5). Koning Willem 2 bezoekt Friesland.
8). Arnoldus J. Tadema en Idskjen J. Melchers.
10). Durk P. Folmer Scharl en Gettje F. de Vries van Bakhuzen.
11). Gehuwd Jakob G. v.d. Wal en Gettje L. Vogelzang beide van Hemelum.
12). Overleden Aat J. vd Zee te Bakhuzen.
17). Overleden Harmen J. Bergsma te Mirns. 
18). Gehuwd Bauke S. vd Meer van Harich en Boukje H. Roodhof van Bakhuzen.
24). Geboren Hetske B. Terpstra te Mirns. Ontslag van Thiers, en Mae Mahon wordt President van de Fransche Republiek.

Junij

1). Eerste H. Communie van 15 kinderen in de kerk te Bakhuzen.
22). Gehuwd Meinte J. Bonthuis van Westermeer en Oeke S. Haarsma van Bakhuzen

Stigting ener Boerenhuizing op koudengrond in de Wielpolder onder Mirns.

Julij

Maailoonen vanaf fl. 2,50 per pondemaat.
Stigting eener  burgerhuizing bij Sluikegat– aan de grind weg te Mirns.

Augustus

4). Slooping de telegraaflijn Lemmer Stavoren.
26). Boerehuis te Harich door de bliksem afgebrand. 

Algemeen goed hooi doch slecht rog gegewas. 

September

6). Ontruiming van Frankrijk door Pruische bezetting.
12). Inschrijving nieuwe school te Bakhuzen.
21). Gehuwd Jan J. Flapper van ‘t Heidenschap en Joukje R. Haarsma van Bakhuzen.

October

 Middelmatige aardappeloogst 

21). Gehuwd Gouke B. Coehoorn van Bakhuzen en Catharina de Lange van de Lemmer.
27). Dood van de koning van Saksen.

November

28). Overleden An S. de Jong 73 jr. te Mirns. Dit jaar bestendig droogweer.
1). Demping van het oudedijksgat aangevangen.
29). Zelfmoord van den Rochefort te Balk. Deze maand geen vorst.

1874

Januarij

9). Overleden Jakob J. Baaijma 78 jr. te Mirns.

Aantal Catholieken in het dorp Mirns 107 in 22 huisgezinnen.
Getal Catholieken in de kom van Mirns 32 in 7 huisgezinnen.
Protestanten in 5 huisgezinnen --------- 30 

15). Geboren Fimme P. Nagelhout te Mirns.
19). Geboren Marijke R. Hielkema te Mirns.
28). Lijkenhuizen op de kerkhoven in de Gemeente Gaasterland.

Februarij

4). Overleden Joh. Kampen te Mirns 77 jr. Oudstrijder van Waterloo.
Aanbesteding de Nieuwe Onderwijzerswoning te Bakhuzen.
13). vanaf de 8e vorst.
27). Nieuwe vaart vanaf de oude tot aan de zeedijk.

Maart

10). Dood van Mgr. van Genk Bischop van Breda.
26). voor het eerst van mijn leven door een dokter gevisiteerd.

April

10). Nieuw huis over de kerk te Bakhuzen.
16). Nieuwe roggearen.
27). Overleden Douwe H. Sikkes 90 jaar en 10 maand te Hemelum.
28). Geboren Marijke H. Vogelzang te Mirns

Mei

3). Gehuwd in de kerk te Bakhuzen, Lammert J. De Jong en Stientje L. Brouwer beide van Mirns.
6). Overleden Sietske H. Haarsma te Bakhuzen.
9). Overleden Hains D. De Vries 68 jr. te Mirns.
10). Eerste communie van 13 kinders te Bakhuzen.
11). Gehuwd Berend H. Nagelhout en Antje R. Kloosterman beide van Bakhuzen.
11). Overleden Douwe G. Muizelaar 45 jr te Mirns.
12). Vijfentwintig jarig Koningschap van Z.H. Willem III.
24). Gehuwd Auke J. Vogelzang en Froukje G. de Vries beide van Scharl.
25). Ongelukkig overleden Grietje B. de Jong te Hemelum.
27). Overleden Marijke H. Roodhof 23 jr te Mirns.
31). Gehuwd, Jouke T. de Boer van Koudum en Antje F. Postma van Oudega.

Schraal voorjaar koude noordewind.

Junij

4). Mijn reis naar Amsterdam en Leiden.
4). Tjalling A Konst en Gooits A. vd Hof allen van Bakhuzen.
6). Gehuwd Beerend B. Neuring en Antje Altenburg beide van Oudega.
7). Bevallen van een zoon Jkvr, van Swinderen.
7). Gehuwd Lieuwe A. vd Hof en Hendrikje M. Zonsma.
10). Beerend D. Nagelhout 28 jr te Bakhuzen.
19). Overleden Petrus Smit 32 jr. te Koudum.
20). Wiebe B. vd Hof en Hiltje P. vd Werf van Hemelum en Bakhuzen.

Julij

6). Overleden Uilkje B. Eiling te Hemelum.
10). Overleden Gettje W. de Vries 28 jr. te Bakhuzen.
24). Vrijgoed Hooigewas veel roggestroo.
25). Langentijd vele droogte gebrek een drinkwater op veel plaatsen moet men het vee uit de hand voeren, de aardappels verzengd in de grond.

Augustus

4). Overleden Pietje Y. Visser te Mirns 29 jr.
6). Mijn tweede reis naar Amsterdam.
12). Gewijd tot Bisschop van Breda H. Van Beek, Deken van en Pastoor te Haarlem.
11). Geboren Klaaske J. vd Wal te Mirns.
28). Nieuwe boerderij in de keipolder metter woon betrokken.

September

1). Overleden Marten S. Vluitman te Koudum.
2). Slatting van de Bakhuistervaart.
8). Mgr. Nilmer Bisschop van Haarlem benoemd tot Kommandeur der orde van de Eikenkroon op zijn vijftigjarig priesterschap.
25). Geboren Harmen J. Konst te Mirns.

Huis te Bakhuzen gebouwd op het erf van Hendrik T. Visser.
Zwartschuur gesloopt en een burgerhuis daarvoor in plaats gebouwd.

October

Catholicisme in Engeland, Kerken, Priesters, Colleges, Kloosters

1829 K. 599 P. 424 C. 7 Kl. 74
1874 1820 1634 17 272
Aann. 1421 1230 10 255

In Nederland zijn 950 parochiën, 19 geestelijken en 1200 seminaristen.

12). De Koningin moeder van Beijeren een Pruisische Prinses wordt Catholiek.

Buitengewoon zagt najaar waardoor in onze tuin de rozen weer bloeien.

November

3). Overleden Neeltje A. Zonsma te Scharl 67 jr.
8). Overleden Johannes H. Nota te Bakhuzen 18 jr.

December

2). Overleden W.E.B. Heer G(erbrandus) Besselink Pastoor te Lemmer oud 65 jaren.
5). Overleden Harmen W. Kouwenhoven te Mirns (55jr).
7). Velle rukwinden donder en bliksem.
15). Vaart (nieuwe) door de Witakkers. 
21). Overleden Fimme J. Nagelhout te Bakhuzen 18 jaar en 6 maanden.

1875

Januarij

1). Mirns telt 102 Catholieken in de kom 36 en 30 Protestanten.
Hindeloopen 1006 inwoners 65 Catholieken
Stavoren 612 inwoners en 13 Catholieken.
14). Geboren Hiltje J. Vlapper te Mirns.
40 oude muntstukken gevonden in het land genaamd “de Budde”.
23). Overleden Geert F. De Vries te Oudemirdum 79 jaar.

Alphonsus zoon van ex koningin Isabella meent de kroon van Spanje aan hem door de Liberale partij aangeboden.

Februarij

1). Gehuwd Frans J. vd Werf wdn. van Marijke F. Hornstra en Durkje H. Nagelhout beide van Bakhuzen.
3). Overleden Rein L. Roodhof te Bakhuzen 43 Jr.
4). Huwelijk van de Prins van Saksen en Prinses Louise van België te Brussel voltrokken door de Aartsbisschop van Mechelen.
10). Overleden Tjitte de Wolf te Oudega.
11). Velle Sneeuwjagt. Huis aan de Wieldyk afgebroken.

Maart

4). Overleden Aat J. Konst te Laaksum.
5). Hardrijderij op de schaats te Leeuwarden.
7). Dooiweer met regen. Bouw van een huis op het Witland.
28). Overleden Antje R. Kloosterman te Bakhuzen 25 jr.

April 

13). Bouw van een huis zuidkant van de grindweg naar Mirns bij Miukegat onder Mirns.
Nieuwe Boerhuizinge op de zathe hoek Rystersingel en Groenelaan Mirns.
18). Overleden Cornelis J. Melchers te Hemelum.
24). Overleden Jentje F. de Jong Rentmeester van de Huize Rijs enz. 79 jr en 5 mnd.

Droogte houdt stand.

Mei

2). Eerst H. Communie van 13 kinderen te Bakhuzen.
6). Gehuwd Willem P. Kloosterman van Hemelum en Sietske B. Sikkes van Bakhuzen
9). Gehuwd Johannes H. Sikkes van Bakhuzen en Aaltje S. de Blauw van Hemelum.
16). Gehuwd Tjebbe S. Bouwhuis van Nijemirdum en Sjoukje J. de Jong van Scharl.
23). Gehuwd Anne L. vd Meulen en Harmke J. Negerman  beide van Bakhuzen.
6). Gehuwd Sibble B. Sikkes van Bakhuzen en Trijntje T. de Wolf van Hemelum.
10). Onweersbuijen de bliksem vernielde de boerenhuizing van Jan B. vd Goot westelijk Balk. Sedert maanden eerste belangrijke regen.
5). Nieuwe klok in den toren te Bakhuzen, de oude was gebarsten.
7). Vertrek van den Weleerw. heer J. Steenhoff naar Blaricum, sedert maart 1857 pastoor te Bakhuzen, Geboren te Utrecht 1818.
11). Komst van den Weleerw. heer G. J. Ensink als Pastoor te Bakhuzen laatst kapelaan te Groningen geboren te Hengelo Overijssel in 1838.
12). overleden  N. Lievedag te Warns.

Augustus

5). Overleden Jan J. Postma te Mirns.
12). Overleden den heer A. A. L. Ledel in leven geneesheer te Warns.
14). Feestgeschenk door de RC Jongelingen en jonge dochters van H. Odulphus Parochie van Bakhuzen, aangeboden aan den Z. E. W. Heer J. Steenhoff, thans pastoor te Blaricum, als blijk van belangstelling op zijn zilveren jubilee en foto erkentelijkheid voor de goede diensten door zijn eerwaarde aan de Gemeente Bakhuzen bewezen.
19). Overleden Beerend A. de Vries te Oudemirdum Kerkmeester van de Gemeente Bakhuzen oud 43 jaren.

September

12). Gehuwd Rein Y. Molenaar van Hemelum en Gettje R. Bouma van Bakhuzen.
23). Overleden Feike B. Albada te Mirns.
25).Deze zomer was het zeer droog weer waardoor de hooioogst vooral in de kleihoek bijna totaal mislukte.
30). Nieuwe watermolen in de Wielpolder.

October

Benoemd tot kerkmeester te Bakhuzen Frank A. de Vries wonende te Oudemirdum.
8). Overleden Siebrig J. Asma wed. Durk S. Bouma te Bakhuzen oud 41 jaren. 
18-24). Velle oostenwind waardoor eene buitengewone lage waterstand in de Zuiderzee.
24). Geboren Klaaske R. Hylkema te Mirns.
25). Geboren Zusanna J. vd Wal te Mirns.

November

6). Vijftigjarige echtvereniging van Ynte G. Kingma en Johanna H. Bouma.
7). ‘s avonds, opening van het Jubile met den lofzang Veni Creator. Lofgehouden door J. Hooiman Pastoor te Lemmer geassisteerd door Ensink Pastoor en Mulder tijdelijk Kapelaan alhier. Zondag en Maandag avond preek door J. Postma pastoor te Balk over de dood en het oordeel. Dinsdag door J. Hooiman over de Hel. Woensdag over de verloren Zoon. Donderdag en Vrijdag door van Wagenberg Pastoor te Sloten over de Laauwheid in de Godsdienst en Hemel. Zaterdag geen preek Sondagmorgen plechtige hoogmis opgedragen door Ensink geassisteerd door J. Hooiman en Mulder daarna processie en ‘s avonds lof door Ensink bijgestaan door J. Hooiman en Mulder, predicatie over de volharding in het Goede deze was de eerste preek van kapelaan Mulder daarna Te Deum tot sluiting van het feest.
11). Aanbesteding van een nieuwe RC kerk te Heeg.
15). Boelgoed van ver--------- H. Haitjema.
24). Geboren Jan M. Sikkes te Mirns.
26). Eerste sneeuw en vorst.

December

6). Overleden Trientje A. Konst 39 jr. vrouw van Marten A. Sikkes.
9). Het verhogen en verzwaren der Survenster zeedijk, aangenomen door Cusveller te Stavoren voor fl. 33.595,=.
13). Overleden Jakob G. de Vreeze te Koudum.
17). Doorgaande dooi. Nog in den loop van dit jaar.

1876

Januarij

1). Mirns telt 113 Catholieken en 25 huisgezinnen in de kom 33 en 32 Protestanten.
11). RC Kerk en toren te Workum aanbesteed fl. 91.000,=
4). Vorst ingevallen.
12). Geboren Antje d.v. Folkert S. Jellesma en Sietske M. Sonsma te Mirns.
12). Geboren Jan z.v. Bouke J. Terpstra en Sietske B. Folmer te Hemelum.
25). Overleden Gatske A. Sikkes 42 jr huisvrouw van Johannes A. Konst te Bakhuzen.

Februarij.

6). Sneeuwjagt sneeuw en felle vorst 11 en 12 veel sneeuw gevallen
15). Dooiweer. 

Maart

6). Overleden Sjoerdtje P. de Boer 79 jr. Huisvrouw van Sjouke K. de Boer Bakhuzen
7). Stoombootdienst Stavoren Sneek Leeuwarden.
12). Storm doorbraak van Maas en Waaldijken, overstroming in Gelderland, Noord Brabant en Limburg.
16). Grindweg Warns en Molkwerum fl. 16.100,=. Brug over de Var voor fl. 8.600,=. 
25). Overleden Bouke P. de Boer 26 jr. ongehuwd te Koudum.

April

2). Geboren Johannes z.v. Lammert J. de Jong en Stijntje L. Brouwer te Mirns. 
18). Overleden Sietske A. Oosterhout vrouw van Berend J. Vogelzang te Warns.
19). Overleden Sjouke K. Bouma wedn. van Sjoerdtje P. de Boer.
30). Eerst H. Communie van 28 kinderen in de R C kerk te Bakhuzen.

Mei

7). Gehuwd in de kerk te Bakhuzen Anne F. Zalmstra van Mirns en Rinske D. vd Hof van Harich.
13). Gehuwd Simon G. Adema van Tirns en Marijke Y. Frankena van Hemelum.
14). Gehuwd te Bakhuzen Feike H. Kuipers van Hindelopen en Sjoukje D. vd Werf van Scharl.
25). Gehuwd Willem H. Asma van Sondel en Fransje C. Melchers van Hemelum.
28). Gehuwd Lammert H. Roodhof van Mirns en Fettje L. Vogelzang van Hemelum.

Junij

4). Gehuwd Marten Broers de Vreeze en Gatske Jans Bosma beide van Bakhuzen.
12). Bevallen van een meisje jonkvrouw van Swinderen geb. Taets van Amerongen op den Huize Rijs onder Mirns.
22). Overleden Joh. L. de Jong 12 weken te Mirns.
24). Huis te Bakhuzen afgebrand bewoond door Gooitjen P Bergsma.
25). In de bermsloot van de Grindweg in de Wiel onder Mirns gevonden het lijk van O van Selms, Rentmeester van den Huize Rijs onder Mirns oud 30 jaren.

Julij

17). Overleden Liesbert B. Lines weduwe Johannes B. vd Bles 76 jaar Oudega.
26). Overleden te ‘s Hertogenbosch de Wel. Heer G. J. Heuveldop R C  pastoor te Bolsward bijna 62 jaren.
30). Gehuwd Sietze Y. Frankena en Grietje Broers de Vreeze wed. Petrus Smit, beide van Koudum.

Augustus

20). Gehuwd, Sjouke W. van der Wal en Joukje Y. Haarsma. Beide van Bakhuzen.
24). Geboren Martje d.v. Pieter F. Nagelhout en Gettje M. Zonsma te Mirns.
25). Overleden Tjebbe B. de Boer 63 jaar, man van Hendrikje F. Haarsma te Koudum

September 

Nieuwe watermolen in de survonnen
29). Buitengewoon zware plasregens.

October

22). Overleden Trijntje W. van der Sluis vrouw Tjalke B. Albada te Mirns.
13). Kerkmeester van de R C Gemeente te Bakhuzen zijn Johannes L. de Jong landbouwer te Scharl, Anne L. van der Hof timmerman te Bakhuzen en Assuerus Terwisscha van Scheltinga landbouwer te Colderwolde, en Frank A. de Vries Koopman te Oudemirdum. Armmeesters zijn Wiebe L. van der Hof grossier en Bouke B. Landman schoenmaker te Bakhuzen. Obe D. Veltman landbouwer te Stavoren en Frans S. Haarsma zonder bepaald beroep te Bakhuzen.
30). Bascule brug voltooid over de Oudemirdumer sloot. 

November

1). Plechtige opening van het Noordzeekanaal Holland op zijn smalst, door Z. M. Willem III.
5). Gehuwd te Bakhuzen Tjalling D Nagelhout en Rigtje H Nota beide van Bakhuzen
6). Geboren Hans z.v. Sjouke H. van der Wal en Dieuwke J. Vogelzang te Mirns.
7). Dood van Kardinaal Antonnelli, Staatssecretaris van Paus Pius de negende.
25). Geboren Rintje z.v. Harmen J. Vogelzang en Albertje R. de Vries te Mirns.

December

23 tot 27). ongemeen strenge vorst zooals het in de voorlaatse 40 jaar niet was.
Nieuwe vaart door de survonnen begonnen.

1877

Januarij

1). Mirns telt in 25 gezinnen 113 katholieken waarvan 34 in de buurt 31 Protestanten.
14. Dood van Z.D.H. Mgr. Gerardus Petrus Wilmer, Bisschop van Haarlem. Geboren te Boxtel N.B. 22 November 1808 benoemd tot Bisschop van Haarlem 4 mei 1861.
30). Zware Noordwester storm groot gevaar voor doorbraak der zeedijken, in Groningen zijn bij dijkbreuken vele menschenlevens te betreuren en op Marken zijn doodskisten uit de graven weggespoeld.

De stoomboot Willem III varende van Stavoren op Sneek geraakte op het meer Fluessen aan de grond het water stroomde via de kajuit naar binnen de 43 passagiers vluchten naar het dek, maar stonden spoedig tot hun middel in het water van ’s avonds 5 uur tot ‘s morgens 9 uur toen eerst kwam schip tot redding welk een toneel! 15 waren er reeds bezweken en of stierven kort daarop de overigen werden naar de Galamadammen gebragt en aldaar verpleegd.  

Februarij

26). Veel Sneeuw.
27). Overleden Harmen R. Roodhof 73 jr. man van Intje K. Hagedoorn te Bakhuzen. 

Maart

4). Overleden te Bakhuzen Grietje H. Vogelzang 66 jr. ongehuwd.
7). De aardebaan en klinkerbestrating vanaf de Heulenshoek tot voorbij de kerk te Bakhuzen aangenomen door Zalmstra en Konst aldaar voor fl. 1.298,=. 
11). Deze zondagavond onder de meditatie werd Berendtje H. Roodhof ongesteld uit de kerk geleid en des nachts 2 uur was zij reeds een lijk, zij was 20 jaren, ongehuwd woonde te Mirns bij hare ouders.
20). Geboren Aat d.v. Jan A. Konst en Geeske J. Vogelzang te Mirns.

April

9). Overleden Johanneske H. Bouma 71 jr te Bakhuzen vrouw van Ynte G. Kingma.
13). Geboren Gouke z.v. Jacob G. vd Wal en Gettje L. Vogelzang te Mirns.
15). Eerste H. Communie van 22 kinderen in de kerk te Bakhuzen.
22). Geboren Liesbeth d.v.  Lammert H. Roodhof en Fettje L. Vogelzang te Mirns.
24). Rusland verklaart Turkije den Oorlog.

Mei

11). Gehuwd Johannes R. Bekema van Balk en Jantje W. Meijer van Hemelum.
15). Benoemd tot Bisschop van Haarlem, Petrus Mathias Snieners, President van het seminarie van Warmond enz. geboren te Rotterdam den 11 April 1816.

Junij

2). Gehuwd Jelle R. vd Meer, van en Fransje R. Haarsma van Bakhuzen.
2). Gehuwd Bouke A. Vluitman van St. Nic. en Eelkje R. Haarsma van Bakhuzen.
3). Vijftigjarig Bisschoppelijk Jubilé van Z.H. Paus Pius IX, 50.000 pelgrims te Rome.
11). Dood van K. H. Sophia Frederica Mathilda Koningin der Nederland geboren prinses van Wartenburg geboren te Stutgart 17 juni 1818, sedert 12 Mei 1849 Nederlands beminde Koningin.

Julij

15). Overleden Fettje R. Bouma, weduwe Berend O. Folmer sedert 29 Januarij 1848 Zij bereikte de ouderdom van 82 jr en 9 mnd.

Augustus

14). Overleden Jan R. Kloosterman 30 jr ongehuwd te Mirns. 

September

6). Geboren Johannes z.v. Lammert Johannes de Jong en Stijntje Luutsjens Brouwer te Mirns.

October

5). Overleden Trijntje J. Palstra vrouw van Durk Otte Symonsma te Warns.
7). Gehuwd Hielke J. Tadema van Mirns en Rinske P. de Boer van Bakhuzen.
16). Dood van Z.D.H. Monseigneur Johannes zwijzen Bisschop van ‘s Hertogen-bosch. Ridder de orde van den Nederlandsche Leeuw Kommandeur der orde van den Eikenkroon enz. enz., geboren te Driel (Gelderland) 28 Augustus 1794.

 November

9). Overleden Marijke R. Kloosterman 22 jr ongehuwd te Mirns.
16). Gehuwd Jouke T. v.d. Werf en Durkje J. Nagelhout Hemelum en Bakhuzen.
19). Opening van het veertig uren gebed door Abeling kap. te Workum. Komt laat ons neervallen en hem aanbidden want Hij is de Heer onze God.
21). Sluiting van het veertig uren gebed Mijn vleesch is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank.
22). Gehuwd Johannes D. Nagelhout en Durkje H. Sikkes, van Bakhuzen
22). Gehuwd Anne H. Sikkes en Stijntje D. Nagelhout van Bakhuzen.

December

7). Overleden Beerend J. Folmer 9 jr. en 9 mnd te Mirns.
20). Overleden Cornelis P. de Kroon, 75 jr. te Mirns.
23). Predicatie door S. Nijdam , bereidt den weg des Heeren.

1878

Januarij

1). Mirns telt 111 Catholieken.
9). Dood van Victor Emmanuël Koning van Sardinië geboren 14 maart 1820.

Februarij

7) Dood van Z.H. Paus Pius IX geboren 13 oktober 1792 gekozen 16 juni 1846 de 254ste Paus.
17). Geboren Hendrikje d.v. Volkert S. Jellesma en Sietske M. Zonsma te Mirns.
24). Kardinaal Joachim Peecitol verheven en den naam Leo XIII geboren 2 maart 1810 te Garpineto in den Kerkelijke staat.

Maart

3). Vrede tusschen Rusland en Turkije.
31). Afscheidsrede Inte L. Brouwer voor zijn vertrek als Missionaris naar China. Vanwaar zullen wij brood kopen opdat dezen mogen eten.

April

21). Ondertrouwd Ite R. Haarsma van Scharl en Trijntje S. Andringa van Mirns.
28). Ondertrouwd Tjalling F. Kloosterman van Hemelum en Gettje W. Grondstra van Woudsend.
28.). Ondertrouwd Petrus H. Nota en Rink D. Nagelhout beide van Bakhuzen.
28).  Frans D. Nagelhout van Bakhuzen en Alida R. Draaijer van Oudemirdum.
28). Bonifatius Bijvoets van Sloten en Antje Postma van Koudum.
28). Sietze D. v.d. Werf van Scharl en Johanneske F. Zalmstra van Mirns.
28). Tjerk R. Bouma van Bakhuzen en Aantje F. Kloosterman van Hemelum.

Mei

3). Overleden Coop B. Coldewaijer 70 jr ongehuwd te Mirns.
6). Ondertrouwd Gosse G. v.d. Wal van Hemelum en Appolonia L. Vogelzang van Warns.
5). Jan R. Kloosterman van Mirns en Hendrikje H. Nagelhout van Bakhuzen.
5). ..... Siemensma van Workum en Grietje L. van der Meulen.
5). Siebe J. Jellesma van St. Nicolaasga en Wietske Y. Haarsma van Oudemirdum.
26). Gehuwd Jottje J. Terpstra en Catharina L. de lange wed. van Gouke B. Coehoorn

Julij.

16). Dood van Monsigneur Conrad Martin, Bisschop van Paderborn, in Ballingschap door de Pruisischse vervolgingswetten, te Mont H, Geubert, in België. 
25). Overleden Karel R. Kloosterman ongehuwd te Rijs onder Mirns.

Augustus

28). Geboren Luutsjen z.v. Lammert J. de Jong en Stijntje L. Brouwer te Mirns.
31). Gehuwd Hessel R. Bouma, en Klaaske H. Roodhof beide van Bakhuzen. 

September

7. Gehuwd Gerrit B. Folmer van Mirns en Joukje J. Vogelzang van Bakhuzen.
28). Pieter H. de Vries van Hemelum, Joukje Y. Haarsma van Bakhuzen.
22). Overleden Yme H. Haarsma 79 jaar ongehuwd te Oudega.
25). Verscheiden menschen door de hitte gestorven
26). Dood van Mercedes koningin van Spanje gemalin van Alpohonsus Augustus
24). Huwelijk van Prins Hendrik der Nederlanden broeder van Z. M. Willem III met prinses Marie van Pruisen.
27). Geboren Lammert z,v, Lammert H. Roodhoff en Fettje L. Vogelzang te Mirns.

September

3). Overleden Yme F. Haarsma 74 jr man van Hetske D. Schaper te Bakhuzen.
8) Ondertrouwd Henderikus H. de Jong van Hemelum en Liesbeth M. Frankena Balk

October

29). Jouke B. Folmer overleden te Harich wonende te Bakhuzen 51jr en 10m ongeh.
29).Uitvaart van Mgr. Dupanloup Bisschop van Orleäns waarbij 30 aartsbisschoppen
en bisschoppen en meer dan 500 priesters aanwezig waren benevens velen uit de hoogste stand ter wereld.

November

30). De Gemeente Odulphus te Bakhuzen telt 614 communicanten verdeeld als volgt: 

Mirns 71
Bakhuzen 238
Oudemirdum 51
Hemelum 100
Colderwolde 28
Koudum 57
Warns 14
Scharl 24
Molkwerum 13
Stavoren 15
Totaal 614

December

24). Het beeld van O.L.V. van den Bosch plechtig gekroond in de Cathedraal van St. Jan.
31). Overleden Anne L. v.d. Hof 60 jr m.v. Dieuwke P. Reekers kerkmeester te Bakhuzen.

1879

Januarij

1). Mirns telt 109 Catholieken.
11). Geboren Grietje d.v. Jacob G. v.d. Wal en Gettje L. Vogelzang te Mirns.
13). Dood van Prins Willem Frederik Hendrik broeder van Z H. Willem III geb. 13 junij 1820.
9). Huwelijk van Z. H. Willem III koning der Nederlanden met ...... Emma Waldeck Pijrmont. 

Februarij

16). Benoemd tot Kerkmeester Hessel J. Dolle kastelein te Bakhuzen in plaats van Anne L. v. d. Hof overleden.
18). Stavoren telt 643 inwoners 21 Catholieken.

Maart

22), Overleden Sietze A. Oosterhout m.v. Syts M. Quack te Warns.
27). Overleden Rabodus Johannes de Faber 81 jr hij was bijna 50 jaren pastoor te Dronrijp.

April

14). Geboren Johannes z.v.  Harmen J. Vogelzang en Albertje R. de Vries te Mirns.
18). Ondertrouwd Rinke R. Haarsma van scharl en Wietske K. Agricola van St. Nic.
20). Benoemd tot armmeester Jelle W. Asma Landbouwer te Molkwerum in plaats van Frans S. Haarsma afgetreden..
24). Eerst H. Communie van 20 kinderen in de kerk te Bakhuzen.
29). Overleden Stijntje K. Zalmstra wed. Rimmer J. Kloosterman te Rijs onder Mirns.

Mei

11). Gehuwd Beerend H. Nagelhout wedn. Van Antje R. Kloosterman en Jantje J. van der Hof beide van Bakhuzen.
18). Gehuwd Yme J. Mous en Siebrig J. van der Werf beide van Mirns.
18). Overleden Johannes H. Vogelzang 5 weken.
29). Overleden Sybolt Y. de Jong 37 jr. Ongehuwd te Mirns.
29). Geboren Johannes z.v. Jan A. Konst en Geeske J. Vogelzang te Mirns.
29). Gehuwd Sjoerd C. Melchers van Hemelum en Jetske J. Bosma van Bakhuzen

Junij

3). Prins Louis Napoleon. Zoon van Napoleon III gesneuveld als vrijwilliger in Engelsche dienst in de veldtocht tegen de Zoeloe Kaffers.
9). Gehuwd Jouke S. Haarsma van Bakhuzen en Sjoukje D. Roodhof van Scharl.
9). Beeld van den H. Odulphus van het Altaar In de toren nis geplaatst en een beeld van Jezus H. Hart in de altaar nis.
11). Dood van Z.K.H. den Prins van Oranje (kroonprins) oudste zoon van Z.M. Willem III geb. 4 september 1840.
25). Eerste H. Mis door Inte Brouwer alhier opgedragen geboren te Mirns, heeft hij zijn Hudiën Voleine te Mill Hill in Engeland.

Julij

16). Dood van Monisigneur Conrad Martin, Bisschop van Paderborn, in ballingschap door de Pruisische vervolgingswetten te Mont St. Gilbert in België.
25). Overleden Karel R. Kloosterman, ongehuwd te Rijs onder Mirns.

Augustus

08). Geboren Luutjen z.v. Lammert J. de Jong en Stijntje L. Brouwer te Mirns.
31). Hessel R. Bouma en Klaaske H. Roodhof beide van Bakhuzen.

September

7). Gehuwd Gerrit B. Folmer van Mirns en Joukje J. Vogelzang van Bakhuzen.
28). Gehuwd Pieter H. de Vries van Hemelum en Joukje Y. Haarsma van Bakhuzen.

Oktober

11). Gehuwd Gerrit G. van der Hof van Mirns en Stijntje B. De Vreeze van Molkwerum.
16.. Overleden Ynte G .Kingma, weduwe Johanneske H. Bouma Bouma te Bakhuzen.

November

12). Zware donder en Bliksem.
15). Overleden Trijntje J. Vogelzang 45 jr v v Rimmer L. Hylkema te Mirns.
29). Huwelijk Z.H. Alphonsius van Spanje met Aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk.

December

Nieuwe R C Kerk met Toren en Pastorie te Harlingen aangenomen door ............ te Bussum voor fl. 118.000,=.

1880

Januarij

1). Geboren Marten z.v. Pieter F. Nagelhout en Gettje M. Zonsma te Mirns.
Mirns telt 114 Catholieken in 24 huisgezinnen. 

Februarij

16). Geboren Gauke zv Gosse G. vd Wal en Appollonia L. Vogelzang te Mirns.
29). Overleden Namle J. Asma m.v.  Grietje B. vd Meer te Koudum.

Maart

18). Nieuwe Kruiswegstaties opgehangen in de kerk te Bakhuzen.

Mei

5). Overleden Bouke S. v.d. Meer te Molkwerum. Laatst weduwe van Antje H. Woudboer.
6). Willem B. De Vreeze en Antje P. vd Werf beide van Bakhuzen.
7).  Gehuwd Jelle T. De Boer van Koudum en Reinskje D. vd Hof van Harich.
7). Auke J. Sonsma van Colderwolde en Stijntje F. Zalmstra van Mirns.
8). Yde H. Nijholt van St. Nicolaasga en Marijke W. Rampion van Oudemirdum.
20). Gehuwd Hans J. Bouma van Mirns en Froukje O. Postma van Bakhuzen.
21). Gehuwd Johannes G. van der Wal van Hemelum en Afke Y. Haarsma van Oudemirdum.

Junij

22). Gehuwd Benedictus B. Eiling van St. Nicolaasga en Grietje J. vd Hof van Mirns.
27. Huis van rentmeester Luinenburg te Rijs afgebrand.
29). Gehuwd Geert F. de Vries en Catharina Jacoba Henderika Smit beide van Bakhuzen.

Julij

24). Overleden Jantje J. Voets vrouw van Hans B. Nagelhout te Bakhuzen.
26). Overleden L. Roodhof 2 jr te Mirns.

Augustus

15). Dom van Keulen voltooid eerste steen gelegd in het jaar 1240.
18), Geboren Pietje d.v. Gerrit G. vd Hof en Stientje B. de Vreeze te Mirns.
22). Overleden Joost C. Stoker rustend onderwijzer te Bakhuzen.
31). H. K. Koningin Emma der Nederlanden bevallen van een Prinses genaamd Wilhelmina Helena Paulina Mara.

September

7). Geboren Lammert z.v. Sjouke H. van der Wal en Dieuwke J. Vogelzang te Mirns.
13). Londen telt 94 RC kerken en kapellen, voor 100 jaren slechts één bedehuis.

October

25). Gehuwd Rinke M. van der Zee en Antje S. Reinsma beide van Bakhuzen.
29). Gehuwd Gerrit J van der Hof van Bakhuzen en Lieuwkje R. Kloosterman van Mirns.
Overleden Johanna L. de Boer vrouw van Sjoerd F. Galama te Koudum.

November

5). Overleden Rinke J. Mous 37 jr man van Atje F. Kloosterman te Bakhuzen.
8). Hevige aardbeving te Agram Oostenrijk 400 huizen meer of min beschadigd werden.

December

9). Overleden Wiebe B. van der Hof 40 jr man van Hiltje P. vd Werf te Hemelum.
30). Doorbraak van de Maasdijk bij Nieuwkuik waardoor 7000 menschen alles verloren, honderden stuks vee verdronken en onberekenbare schade werd aangerigt.
31). Leeuwarden telt 29.135 en Sneek 10.686 inwoners.

1881

Januarij

1). Mirns telt 123 Catholieken.
11). Te Leeuwarden overleden Jetske van der Meulen wed. A. G. De Jong aldaar geboren 13 januarij 1781.

Februarij

14). Overleden Liekle Joh. de Lange 82 jr wedn. van Pietje H. van der Sloot te Bakhuzen.
17). Overleden Hendrik G. de Vries 50 jr. Wedn. van Gooits P. Bult te Oudemirdum.
22). De eerste spade in de grond gestoken voor de aardebaan enz. Spoorlijn Leeuwarden Sneek van de Noordholland Friesche Spoorweg.

Maart

5). Heden vierden de drielingen Jozephus, Antonius, en Maria van den Heuvel hun 60ste geboortedag, zij zijn geboren te Cromvoirt bij ‘s Bosch.
5). Geboren Trijntje H. Vogelzang dochter Harmen J. Vogelzang & Albertje R. de Vries te Mirns.
13). Keizer Alexander II van Rusland vermoord.

April

20). Een nieuw huis begonnen te bouwen bij de Groenelaan op Hogeburgen.
26). Overleden Lieuwe J. van der Hof te Bakhuzen man van Johanna H. Nagelhout.

Mei

1). Eerste H. Communie 24 kinderen in de kerk te Bakhuzen.
1). Huwelijk van Rudolfh oudste zoon van keizer Frans Joseph en Prinses Stephanie dochter van Leopold II koning van België.
11). Overleden Cornelis S. Bouma 50 jr te Koudum mv Johanna Riezewijk.
15).Gehuwd in de kerk te Bakhuzen Hielke H. de Jong van Workum en Ottje R. Haarsma te Bakhuzen.
16). Gehuwd Jan J. Mous van Bakhuzen en Jacobje S. de Blou  van Koudum.
23). Harmen H. Bakker van NIjegea en Hinke T. Werkman van Bakhuzen.
31). Nieuwe R.C. Kerk te Harlingen geconsacreerd.
31). Gehuwd in de R.C. Kerk te Irnsum Jozef F. Zalmstra van MIrns en Tjitske S. Engwerda van Irnsum.

Junij

5). Gehuwd te Bakhuzen Jouke R. Bouma van Oudemirdum en Gettje J. Zonsma van  Colderwolde.
27). Overleden Jozef A. Michielzen woonachtig te Laaxum, Miliciën te Leeuwarden 20 jr.

 

De tekst komt van Histoaryskwurk Bakhuzen Murns en Rijs.

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

15-09-2014 M.F.

 

 

Nieuws