Geachte College en COA,

Op 13 oktober 2014 hebben wij aan uw college vragen overhandigd die betrekking hadden op het voornemen van het COA om AZC in te richten op het complex mooi Gaasterland. Op 7 november j.l. ontvingen wij de antwoorden van de gemeente DFM en op 18 november ontvingen wij deze nogmaals aangevuld met de antwoorden van het COA. De beantwoording heeft dus totaal ruim 1 maand geduurd. In de tussen tijd is de beïnvloedbaarheid van het proces sterkt afgenomen.
Zoals ook in onze brandbrief verwoordt worden de bewoners dus nu geconfronteerd met een voldongen feit dat tot stand kwam zonder enige vorm van inspraak of overleg met Dorpsbelang en inwoners van Rijs.
Wij beschouwen dit als onbehoorlijk bestuur van uw zijde. Temeer daar u in uw antwoorden de indruk wekt dat u aan de zijlijn staat. Uit mededelingen van het COA blijkt echter dat indien u de positie ten opzichte van het COA had gekozen: nee, tenzij van te voren goed overleg wordt gevoerd met Dorpsbelang en bewoners, zij daaraan gevolg hadden gegeven. Daaruit moeten wij concluderen dat u tegen het verzoek van het COA ja heeft gezegd.
Met name het zorgvuldigheidsbeginsel is hier geschonden. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen, transparant bestuur en deugdelijke besluitvorming (art. 3:2 Awb). Daarnaast is ook het Fair-play beginsel en het vertrouwensbeginsel geweld aangedaan.
Wij betreuren dat is hoge mate en vandaar de conclusie: onbehoorlijk bestuur zowel van de zijde van de gemeente DFM als het COA.

Dan de reactie op de beantwoording van de vragen door de gemeente en het COA.

Vraag 1.a Hierin geeft u geen antwoord op de vraag wat de status is van de plannen slechts dat er een plan is wat wij al wisten. Kortom geen antwoord op de vraag.
Vraag 1.b Uiteraard staat de gemeente buiten de onderhandelingen tussen eigenaar en het COA. Dat neemt niet weg dat de gemeente partij is, dat zij kan weigeren een bestuursovereenkomst te tekenen en dat zij bij het COA kan aandringen om zorgvuldiger te werk te gaan. Daarvan is tot noch toe niets gebleken.
Vraag 1.c Het COA maakt alleen gebruik van de mogelijkheden als de gemeente daarin toestemt. Dus is er maar een conclusie mogelijk, dat heeft de gemeente gedaan en zij probeert dat te verhullen achter de stelling dat zij niets kan doen.
Vraag 1.e Draagvlak moet ook voor de gemeente DFM een afwegingspunt zijn bij de gesprekken met het COA. Uit niets blijkt dat de gemeente dat heeft gedaan.
Reactie naar het COA: de stelling is dus, wij hebben een probleem (groot aanbod van asielzoekers) dus walsen wij rucksichtslos over de omgeving heen. Goede intenties zijn makkelijk uitgesproken..
Vraag 1.f In een omgeving als Rijs, bosrijk, matig verlicht i.v.m. de natuur zonder voorzieningen, is de samenstelling van de bewoners op het AZC cruciaal voor het draag vlak. Uit niets blijkt dat de gemeente daar echt oog voor heeft. Toegegeven de gemeente heeft wel gepoogd de wens voor gezinnen op tafel te krijgen maar deze wens werd direct weer af geserveerd door het COA.
Vraag 1.g Reactie naar het COA: Het is absoluut onverantwoord om zoals de plannen nu bekend zijn 300 alleenstaande mannen op het complex te huisvesten met daarnaast nog 40% gezinnen. Het gevoel van onveiligheid, terecht of niet, zal leiden tot conflicten en verdere afbrokkeling van het toch al geringe draagvlak. De situatie in Rijs is maatwerk en kan niet domweg gebaseerd worden op de samenstelling van het aanbod (zie ook Oranje)
Vraag 1.h Deze stelling is niet in overeenstemming met de werkwijze van COA en is dus onjuist. Vergunning houders zullen in de gemeente waarin zij wonen huisvesting proberen te regelen.
Vraag 1.i Geen antwoord dus
Vraag 1.j Er is zelfs nog niet bekend of het een AZC of een POL wordt. Het COA geeft op de website aan: AZC maximaal 12 maanden, POL 2 weken. Dit is niet in overeenstemming met de gegeven antwoorden hier. 


Vraag 2.a Zowel de gemeente als het COA geven aan dat er geen bijzondere problemen worden ervaren. Dit terwijl zich bij voortduring problemen manifesteren in de media zoals vechtpartijen op een AZC en verhoogde onveiligheid in de directe omgeving. Door hier geheimzinnig over te doen wordt het wantrouwen alleen maar groter en dus het draagvlak kleiner.
Vraag 2.b Als er geen bijzondere problemen worden verwacht waarom is dit dan een vanzelfsprekend nader onderwerp van gesprek met politie en justitie.?
Vraag 2.c Het antwoord is alles behalve geruststellend.
Vraag 2.d Noch de gemeente noch het COA gaat in op de vraag, hoe kun je schade verhalen op iemand die niets heeft, daar zal een ander soort regeling voor moeten komen.

Vraag 3.a Zowel de gemeente als het COA bemoeien zich niet met de werkgelegenheid effecten van een AZC.
Vraag 3.b Het is duidelijk dat er vanuit het COA niet actief wordt gestuurd op werkgelegenheid bieden voor de omgeving.
Vraag 3.c Fijn zou geweest zijn als de voorwaarden waaronder door asielzoekers arbeid mogen verrichten er bij waren gezet.

Vraag 4.a De gemeente ontwijkt het antwoord door een formele opstelling. Maar imago schade door de aanwezigheid van een AZC, hoe verwerpelijk ook, moet onder ogen kunnen worden gezien en niet worden afgedaan met jammer dan.
Reactie naar het COA: het feit dat het niet is aangetoond betekent nog niet dat het er niet is.
Vraag 4.b Geen antwoord
Vraag 4.c Geen antwoord
Vraag 4.d Geen antwoord

Vraag 5.a Fijn dat het COA zich inspant of de samenleving van verschillende culturen goed te laten verlopen. Maar dat was niet de vraag. Conclusie: geen antwoord.
Vraag 5.b Geen antwoord

Vraag 6.a redelijk antwoord op de vraag
Vraag 6.b geen antwoord
Vraag 6.c Geen antwoord
Vraag 6.d Duidelijk antwoord

Vraag 7.a Onduidelijk antwoord
Vraag 7.b Geen antwoord
Vraag 7.c Redelijk antwoord op de vraag

Vraag 8.a/b/c Zeer onbevredigend antwoord

Vraag 9.a/b Geen antwoord

Tot slot.
BMR is een groot voorstander van een open en transparant proces voor alle betrokkenen om op deze manier maximaal draagvlak en harmonie te bereiken. Met als uiteindelijk doel een passend AZC waarin de AZC bewoners zich welkom voelen en een betrokken omgeving ervaren. Want ook wij weten aan welke verschrikkingen zij kunnen zijn blootgesteld. De thans in gang gezette overval methode bemoeilijkt deze doelstelling aanzienlijk. Wij eisen nog steeds dat een gedegen analyse gemaakt wordt van alle mogelijke risico’s en mogelijke oplossingen voordat een AZC tot stand komt, en graag met onze inbreng.
Wij hopen dat de gemeente en het COA nu eindelijk tot een verantwoorde aanpak komt, zoals ons voor ogen staat..

Het Bestuur van Dorpsbelang BMR

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws