Aan het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente De Friese Meren

c.c. fractie voorzitters en het COA
Datum: 6 november 2014
Onderwerp: voorgenomen vestiging van een asielzoekers centrum te Rijs

Geacht college,

Het bestuur van de vereniging van Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs (BMR) heeft vernomen dat aanstaande vrijdag de huurovereenkomst wordt ondertekend tussen de eigenaar van het terrein aangeduid met “Mooi Gaasterland” en het COA.
Dat betekent dat er een “point of no return” wordt bereikt. In de huurovereenkomst zullen ongetwijfeld aantallen asielzoekers worden genoemd. Het zal u bekend zijn dat in het bijzonder het aantal asielzoekers onder de bewoners van Rijs extreem gevoelig ligt. Uit verschillende mediaberichten heeft u kunnen vernemen dat ook deskundigen het circulerende aantal van 500 veel te veel vinden. Onder de inwoners en ondernemers in de ruimere omtrek van Mooi Gaasterland wordt een handtekeningenactie gehouden waarin deze onrustgevoelens nogmaals worden onderstreept.
Als de overeenkomst de mogelijkheid biedt tot een nog hoger aantal zal de ongerustheid aangewakkerd worden.
Dorpsbelang BMR heeft vanaf 13 oktober aangedrongen op overleg en het beantwoorden van een aantal cruciale vragen met daarbij de oplossingen voordat het “point of no return” wordt bereikt en daarover meerdere malen gerappelleerd.
Zoals het er nu naar uit ziet zullen de inwoners en ondernemers van Rijs worden geconfronteerd met een “fait accompli”.
Dat betekent dat ondanks het feit dat de gevolgen van een AZC of POL vestiging voor de inwoners/ondernemers van Rijs en omgeving zeer ingrijpend zullen zijn, dit zonder de door ons gevraagde voorbereiding en zonder onze daadwerkelijke inbreng plaats gaat vinden. Voor Dorpsbelang Bakhuizen Mirns en Rijs is dit onacceptabel en dit getuigt van onbehoorlijk bestuur zowel van de kant van de gemeente DFM als het COA.
Dan nog een paar opmerkingen over de gevolgen. Ons is gemeld dat ondernemers nu al reeds schade ondervinden van de voorgenomen vestiging van een AZC of POL in de vorm van veelvoudige annuleringen van boekingen voor dit en komend jaar.
Juist doordat er nu ook positieve acties in onze dorpen ontstaan kan een basis gelegd worden voor een goede en zorgvuldige begeleiding. Door het compleet voorbij gaan aan onze wensen worden de inwoners van onze dorpen niet serieus genomen, wat schadelijk zal zijn voor deze basis.

Burgermeester Aalberts heeft de mening geuit dat het hem voor een organisatie als het COA onverstandig lijkt als er totaal geen draagvlak is. Kennelijk lapt het COA deze uitspraak aan haar laars en op geen enkel moment wordt, voorafgaande aan besluitvorming, binnen het COA hieraan aandacht besteed.

Zoals al eerder verwoord verwachten wij van de gemeente dat zij inhoud geeft aan haar zorgplicht voor haar inwoners. Wij eisen dan ook dat de transactie die voor morgen is gepland geen doorgang vindt en dat de gemeente samen met het COA de gevraagde voorbereiding tot stand brengt, met onze inbreng en voorafgaande aan het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Spoedshalve sturen wij het COA een kopie van deze brief.

Vereniging van Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs
Namens deze, A.J.A. Blomsma, voorzitter

 

 

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws