Verslag van de bijeenkomst B&B Rijsterbosch op 2 oktober 2014

Aanwezig: Een 5 koppige afvaardiging van de gemeente De Friese Meren, o.a. burgemeester Aalberts en de wethouders Durksz en Schouwerwou en (naar schatting) ca. 70 Rijsters en andere belangstellenden uit de omgeving.

Op 1 oktober ’s avonds trommelt Michel Luinenberg van Bed & Breakfast Rijsterbosch ondernemers uit Rijs en Rijsters op om te reageren op door hem gehoorde plannen om een asielzoekers centrum te vestigen in ‘Mooi Gaasterland’, het leegstaande gebouw tegenover zijn B&B. De volgende ochtend 2 oktober staat er op de voorpagina van de Leeuwarder Courant een artikel over de eventuele komst ervan onder de kop ‘plan komst driehonderd asielzoekers schokt Rijs’. Het artikel wekt de indruk dat er al concrete plannen zijn. Voor vrijwel alle betrokkenen is het de eerste kennismaking met deze ontwikkeling.

Op 11 september ’14 heeft het COA contact gezocht met de gemeente met de vraag of er ruimte beschikbaar is voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft een tweeledige vraag:

  1. Is er op korte termijn ruimte directe opvang van asielzoekers. Dit is een tijdelijke huisvestingsvraag voor max. ca. 5 jaar.

  2. Is er ruimte voor structurele opvang van vluchtelingen, dus voor langere termijn. De gemeente heeft op deze ‘principeverzoeken’ positief gereageerd.

Ca. anderhalve week na het verzoek van het COA volgt een voorstel van het COA samen met projectontwikkelaar Tom Genee (eigenaar van het complex Mooi Gaasterland) om in Mooi Gaasterland asielzoekers op te vangen.

Tom Genee is, op een nog niet getekend koopcontract na, eigenaar van het complex en wilde er een recreatieve/toeristische bestemming aan geven. Dit strookt echter niet met het gemeentelijke beleid t.a.v. Rijs. Rijs is in de ogen van de gemeente geen toeristisch centrum en uitbreidingen/aanvullingen op dat gebied zijn dus slechts in beperkte mate toegestaan. Genee zegt zich het lot van de asielzoekers aan te trekken en bood daarom het pand aan het COA aan.
Het college was nog maar net van deze stap op de hoogte en betreurd het dat het verhaal nu al ‘op straat ligt’, maar heeft juist daarom wel besloten e.e.a. direct openbaar te maken.

Het minimum aantal mensen waarmee het COA een opvang kan realiseren is 300. De maximale capaciteit op basis van de huidige gebouwen, aangevuld met nieuwbouw binnen het bestaande bouwvlak (daarbuiten mag niet worden gebouwd) is vlgs. Aalberts 300.
Dit aantal roept grote weerstand op bij veel omwonenden en ondernemers uit de regio. Men is bang overspoelt te worden. Ook verwacht men dat toeristen zullen wegblijven.
Op de vraag of het ook ietsje minder kan, bv. ca. 50 personen, is voor het COA niet bespreekbaar.

Burgemeester Aalberts verklaarde dat de gemeente, mocht het COA er met Genee uitkomen, niets meer kan doen om de komst van een asielzoekerscentrum tegen te houden. Men kan alleen voorwaarden stellen aan het COA waar e.e.a. aan moet voldoen, rekening houdend met de regels, wetgeving en omgeving. De bezwaren welke deze avond zijn geuit zullen in deze voorwaarden worden meegenomen. Het complex heeft een maatschappelijke functie en dat blijft in geval van een AZC gelijk.

Er ligt dus nog geen concreet plan. Het COA moet beslissen, samen met Genee, of men kan werken met en in de locatie. Als hier een ‘JA’ uitkomt volgt er weer een gesprek met de gemeente. Hierbij zal dan ook een vertegenwoordiging uit Rijs/dorpsbelang bij zijn.

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws