Vereniging voor Dorpsbelangen Bakhuizen,Mirns, en Rijs (BMR)

De vereniging heeft tot doel de belangen te behartigen van alle inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs richting de overheid zoals Gemeente, Provincie, Politie en Justitie en zo nodig de Rijksoverheid. Daarnaast wordt overleg gevoerd met andere plaatselijke belangen voor onderwerpen die alle dorpen van Gaasterland aangaan. De vereniging BMR maakt de dorpskrant Op 'e Hichte mogelijk die elk lid 6 keer per jaar ontvangt. Om voldoende invloed bij overheden te hebben is een groot ledenbestand belangrijk.  Het is dan ook zaak dat iedere inwoner lid is en liefst ook mee praat en denkt over zaken die BMR aangaan. Elk voorjaar, rond maart/april, wordt een algemene ledenvergadering gehouden (ALV) waarin onder andere verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar. Verder worden zo nodig nieuwe bestuursleden gekozen.

OPROEP: Er komen op dit moment veel zaken op het bestuur af. Denk aan bezuinigingen en veranderingen in de WMO/AWBZ die ons dorp en de leefbaarheid zullen raken. Wij hebben daarom dringend versterking in het bestuur nodig. Belangstelling? Mail of bel ons.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Wink Blomsma 06-54986718, voorzitter

Ruud van den Berg 06-11756058, secretaris

(Vacature), lid (Mirns)

Bram Boehlé 0514-850230, penningmeester

Anne van der Zee 0514-581753, lid (Rijs)

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws